V E D T Æ G T E R

 • 1. Navn og formål.

Klubbens navn: Årslev-Sdr. Nærå Rideklub / ”Stalden”.

Forkortelse: ÅSNR

Kubbens hjemsted: Faaborg-Midtfyn kommune.

 • Formål:

Klubbens formål er at skabe et aldersintegreret fristed, hvor man kan opleve og udøve aktiviteter med dyr, herunder især at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt, samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

1.2. Hovedforening:

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under D.I.-F hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

 • 2. Medlemmer.

I klubben kan optages aktive børn, unge og voksne.

Medlemmer, som er under 18 år, har ingen stemmeret og er ikke valgbare til bestyrelsen. Passive medlemmer kan optages i klubben.

Medlemskabet af klubben er gældende fra den dato kontingentet er betalt, og deltagelse i arrangementer kan først finde sted efter denne dato.

 • 3. Kontingent.

Årskontingentet for det næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig afgørelse.

Medlemskontingentet opkræves 2 gange årligt pr. mail og betales forud. Girokortet gælder som medlemskort.

Er kontingentet ikke betalt 3 måneder efter forfaldstid, slettes vedkommende medlem. Der da kun optages på ny mod betaling af restance.

 • 4. Bestyrelse.

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen for 2 år, På skift afgår 2 og 3 medlemmer hvert år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, kasserer og sekretær, det kan være passive medlemmer og skal være myndige personer. I tilfælde af forfald kan bestyrelsen supplere sig med de 2 valgte suppleanter indtil den næste generalforsamling.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov eller på forlangende af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende, og i dennes fravær næstformandens. For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Sekretæren fører protokol over forhandlinger på bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde.

Formanden og kassereren er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om salg og anden afhændelse, samt pantsætning og beslutninger, som er truffet herom i medfør af pkt. 5.

Formanden samt yderligere et medlem af bestyrelsen kan meddeles fælles prokura

 • 5. Generalforsamling.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes i marts måned. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Tiden og stedet for generalforsamlingen skal tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag skriftlig meddeles medlemmerne på klubbens hjemmeside og ved opslag med mindst 14 dages varsel.

Stemmeret har medlemmer over 18 år, der har betalt kontingent, og som har været medlem af klubben i mindst 3 måneder.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning.
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 6. Valg af bestyrelsessuppleanter og revisorer.
 7.  

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpel stemmeflerhed.

Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Afstemning foregår ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når 25% af medlemmerne skriftligt indgiver begæring herom og med meddelelse af dagsordenen.

I det sidste tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes som ordinær generalforsamling, dog med 8 dages varsel.

 • 6. Regnskab.

Klubåret går fra 1/1 til 31/12. Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12, og regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2, på generalforsamlingen for 2 år siden, valgte revisorer.

 • 7. Karantæne/udelukkelse.

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben.

For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted.

Denne afgørelse kan inddrages for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

 • 7.a.

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig.

Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.

 • 7.b.

I det i § 7.a. omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Dansk Idrætsforbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbud under Dansk Idrætsforbund (eksklusion).

 • 8. Klubbens opløsning.

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages af 2 på hinanden, med mindst 14 dages mellemrum, afholdte generalforsamlinger. For at beslutningen om opløsning skal være gyldig, skal denne vedtages af mindst ¾ af de afgivne stemmer ved begge generalforsamlinger.

Eventuelle aktiver skal tilfalde klubber for børn og unge, fortrinsvis med ridesportslige aktiviteter i Årslev kommune.

 • 8. Hæftelse.

Ingen af klubbens medlemmer hæfter personligt for et eventuelt underskud eller fordringer, som måtte pålægges klubben.

Med venlig hilsen

Ewald Husted

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 06.12.90

Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlingen den 13. marts 2007 – På foreningens vegne Jeanne Jacobsen Formand

Vedtægtsændring vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2017 – ændret ordet ”i lokalblade” til ”på klubbens hjemmeside” – På foreningens vegne Jeanne Jacobsen Formand

Vedtægtsændring vedtaget på generalforsamlingen den 13. marts 2024 –

 • 2

”bortset fra 2 ungdomsrepræsentanter. Disse ungdomsrepræsentanter har ingen stemmeret i bestyrelsen” slettes

 • 4

”+2 ungdomsrepræsententer” slettes

”dog ungdomsrepræsentanterne hvert år.” slettes

Ungdomsrepræsentanterne og 1 suppleant vælges blandt klubbens medlemmer under 18 år på en generalforsamling umiddelbart efter ordinær generalforsamling” slettes

På foreningens vegne – Jane Christensen Formand